การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ


ประเภท : ITA

date update : 2021-09-19 views: 40การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ประจำปีงบประมาณ 2565


ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล) ดังนี้ 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

 ข้อมูลพื้นฐาน 

O1 โครงสร้างคลิ๊กเพื่อดู


O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ ประจำเดือน  คลิ๊กเพื่อดู


O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ ประจำปี คลิ๊กเพื่อดู

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 


O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล คลิ๊กเพื่อดู


O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล คลิ๊กเพื่อดู


O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คลิ๊กเพื่อดู


O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี คลิ๊กเพื่อดู

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใสการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   คลิ๊กเพื่อดู


O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  คลิ๊กเพื่อดู


O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  คลิ๊กเพื่อดู


O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  คลิ๊กเพื่อดู


O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  คลิ๊กเพื่อดู

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (10 ข้อมูล) ดังนี้ ตัวชี้วัดย่อยที่ 

10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 


O34 นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) คลิ๊กเพื่อดู


O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  คลิ๊กเพื่อดู


O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี  คลิ๊กเพื่อดู


O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิ๊กเพื่อดู


O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  ตามมาตรฐานทางจริยธรรม คลิ๊กเพื่อดู


O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  คลิ๊กเพื่อดู


O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน คลิ๊กเพื่อดู


O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  คลิ๊กเพื่อดู

 ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 


O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  คลิ๊กเพื่อดู


O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  คลิ๊กเพื่อดูหมวดอื่นๆ
ข่าวสารล่าสุด