ภาพเขียนสีโบราณบ้านโนนศิลา

ประเภท : แหล่งท่องเที่ยว

date update : 2021-09-09 views: 44


ประวัติพอสังเขป ภาพเขียนสีโบราณ ภาพเขียนสีโบราณ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ตั้งอยู่บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 7 ตำบลหองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ชาวบ้านเล่าต่อๆ กันมาว่าได้ค้นพบภาพเขียนสีโบราณตั้งแต่เริ่มเข้ามาก่อตั้งหมู่บ้าน เมื่อ พ.ศ.2480 แต่ไม่มีใครศึกษาที่มาของภาพเขียนนั้น จนกระทั่งมีเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลหนองนกทา และเจ้าหน้าที่จากกรมศิลปากรมาตรวจสอบภาพเขียนดังกล่าว และสันนิษฐานว่าเป็นภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ในยุคเดียวกันกับภาพเขียนสีบนผาแต้ม

หมวดอื่นๆ
ข่าวสารล่าสุด