ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี