ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี